תנאי שימוש

תנאי שימוש
ברוכים הבאים לאתר חברת מאץ’ מרקטינג. השימוש ב- www.muchmarketing.co.il ובכל המדורים המשולבים בו (“האתר”) כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

על האתר

Muchmarketing.co.il הינו אתר חברת Much marketing ומפרט את השרותים אותה היא נותנת, החברה הינה חברה רשומה בע”מ בישראל וכתובתה רחוב הרימון 64, מושב גנות, ישראל.

שאלות הנוגעות לאתר ניתן להפנות למפעילי האתר באמצעות טופס משוב זה.

לתשומת לב: השימוש באתר אינו כרוך בתשלום, אבל אחריות מפעילי האתר מוגבלת כאמור במפורש בתנאי שימוש אלה. לפרטים ראה, בין השאר, את הסעיף “העדר אחריות” להלן.

קישורים באתר

באתר תמצא קישורים והפניות לתוכן חיצוני ולאתרים שונים ברשת האינטרנט. זכור: אתרי האינטרנט והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידי מפעילי האתר והם אינם שולטים או מפקחים עליהם. הקישור לאתרים ולמידע משפטי אינו מעיד שהם נבדקו ונמצאו מהימנים, עדכניים, מלאים או מדויקים. זאת ועוד: אתרים ומידע משתנים ומתעדכנים בקצב מסחרר – גם בגלל חידושי התחום (בפרט בתחומו הדינמי של האתר) וגם בגלל השינויים התכופים המאפיינים את רשת האינטרנט. מה שהיה עדכני ושלם היום, ייתכן שכבר יהיה חסר או שגוי מיסודו מחר.

מפעילי האתר איננה מתחייבים שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים. מפעילי האתר רשאים לסלק מאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה ערובה לכך שקישור זה לא יבוטל או ישתנה.

מידע חדשותי ומאמרים

באתר תמצא מאמרים וידיעות חדשותיות בסוגיות שיווק הנוגעות לתחומי המיחשוב והאינטרנט. המאמרים מבטאים אך ורק את דעת הכותב, ואינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור במאמרים כעצה עסקית או משפטית.

מפעילי האתר לא מתיימרים להביא באתר את “כל החדשות” או את החדשות הכי חשובות, אלא רק את מה שמעניין אותם ומגיע לידיעתם במסגרת עבודתם השוטפת. מפעילי האתר משתדלים לעדכן את המדור באופן שוטף, אבל לא תמיד הדבר יסתייע . בכל ידיעה ייעשה מאמץ להפנות למקורה, והידיעה מדויקת רק במידה שהמקור מדויק. אם מפעילי האתר הביעו אגב כך את דעתם, המדובר תמיד בדעתם-שלהם בלבד, אבל אין לראותה כחוות דעת מקצועית או כדעת לקוחותיהם.

רשימות דיוור

חלק מהמידע באתר מופץ באמצעות הודעות דואר אלקטרוני הנשלחות מעת לעת, בתדירות שיקבעו מפעילי האתר, למי שביקשו לקבלן. כדי להיות מנוי על שירות זה, עליך לבקש זאת במפורש ולהירשם לשירות. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור למפעילי האתר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. מפעילי האתר ישתמשו במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות באתר. בכל עת תוכל לחדול מקבלת הדואר האלקטרוני באמצעות בקשה למפעילי האתר.

מפעילי האתר רשאים להחליט, לפי שיקול דעתם המוחלט, שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לו או לחדול מכל סיבה שהיא מאספקתו, בין אם למשתמש מסוים ובין אם בדרך כלל.

RSS Feeds

חלק מהמידע ב- אתר מופץ באמצעות RSS Feeds. מפעילי האתר שומרים על זכותם לדרוש מכל מי ששילב Feed באתר אינטרנט או בשירות מקוון אחר, לחדול מכך בכל עת. מפעילי האתר אינם חייבים לנמק את דרישתם ומי ששילב Feed כאמור מתחייב לפעול לפיה לאלתר.

פרטיות

מפעילי האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת כאן, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

העדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מפעילי האתר לא ישאו בשום פנים ואופן באחריות למידע המקצועי ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותו, מהימנותו, דיוקו או עדכניותו של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים אחרים או מידע שקושר מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין להסתמך על מאמר או ידיעה חדשותית באתר זה כאילו היו עצה מקצועית או משפטית. חובה להיוועץ באיש שיווק מקצועי לפני כל הסתמכות כזו. מפעילי האתר לא ישאו באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר בלא היוועצות עם איש מקצוע מיומן בתחום.

מפעילי האתר אינם מתחייבים שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי האתר או אצל מי מספקיהם.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

מפעילי האתר אינם נושאים באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר. בכלל זה מפעילי האתר לא נושאים באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ”ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. מפעילי האתר לא אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.

קנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות במאמרים, בידיעות, בתבנית הטפסים או במידע טקסטואלי אחר מכל מין וסוג באתר, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל תוכן אחר הכלולים בו – הינן של מפעילי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר בכתב ומראש.

האתר הינו סימן מסחרי רשום של חברת Much marketing Ltd. האתר פועל גם באמצעות שמות-מתחם אחרים. אין להשתמש בשמות המתחם של האתר, בשם “Much marketing” או בסימני המסחר בלא קבלת הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר בכתב ומראש.

באתר יכולים להמצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין מפעילי האתר לבין צדדים שלישי כלשהם. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

השימוש באתר

אתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונם ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של מפעילי האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאגור מידע ותכנים שהתפרסמו באתר באמצעות תוכנות מסוג (Crawlers, Robots וכד’) או להפיץ מידע ותכנים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך (“קישור עמוק”), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי אתר בלא כל התערבות בעיצובו, בתוכנו או בפעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת של העמוד מן האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בתוכנה המשמשת לעיון באתר.

אין לקשר לרכיבים בודדים באתר, כדוגמת קישור ישיר לתמונות או למסמכים המצויים באתר, להבדיל מקישור לעמוד המלא שבו הם נמצאים.

אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שקבעו לו מפעילי האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתם לכך מראש ובכתב.

אין להציג את אתר באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באופן הגורע מן התכנים המצויים בו.

שינויים באתר

מפעילי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה באתר; למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמתך לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. בפרט, מפעילי האתר יעשו זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במפעילי האתר או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מפעילי האתר על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

מפעילי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפסקת פעילות האתר

מפעילי האתר רשאים לחדול מהפעלתו בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעילי האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינוי תנאי השימוש

מפעילי האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר.

דין וסמכות שיפוט

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה יהיה נתון לסמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

מדיניות הפרטיות
www.much marketing.co.il(“האתר”) מופעל ומנוהל על-ידי חברת מאץ’ מרקטינג.

מדיניות הפרטיות של האתר פשוטה –

אנחנו לא אוספים מידע מזוהה אישית על משתמשי האתר, אלא אם כן הם פנו אלינו ביוזמתם ומסרו לנו את פרטיהם – לדוגמה, בעת הרשמה לרשימות הדיוור באתר או בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני אלינו, או בעקבות פניה באמצעות טופס המשוב המצוי באתר. במקרה כזה ישמרו פרטי הפונה במחשבי האתר או במחשבים שלנו עצמנו. אבל לא נעביר לשום צד שלישי את פרטיך או כל מידע אודותיך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים אלה –

אם יתקבל בידינו צו שיפוטי שיורה לנו אחרת;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבינינו;
אם נסבור שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
אם נעביר את ניהול האתר והפעלתו לגורם אחר, שאז נעביר אליו את פרטיך כדי שימשיך לספק לך את השירותים שביקשת.
Cookies

האתר מיישם טכנולוגיה מסוג עוגיות ו- user session המיועדת לשמר מידע לצורך שימוש רצוף באתר. ה- Session ID יופיע כחלק מה-URL של האתר, בסרגל הכתובות (address bar) בדפדפן. ה- Session ID אינו מזהה אותך אישית. הוא גם פוקע ואינו נשמר לאחר שאתה סוגר את הדפדפן. במלים אחרות, כל עוד לא מסרת לנו מי אתה – אנחנו לא יודעים מי אתה.

קיימים גם שירותים נוספים שאנחנו משלבים באתר, והם משתמשים בעוגיות: שירותי הסטטיסטיקה של גוגל (ראו פרטים נוספים למטה), כפתורי ה- Like של פייסבוק ו- Google +1 של גוגל.

סטטיסטיקה

פעילות האתר מנוטרת באמצעות תוכנה המנתחת את יומני-המחשב שלו (ה’לוגים’) ומפיקה מהם מידע סטטיסטי. מידע זה כולל נתונים כדוגמת מספר הביקורים באתר, המדורים שעניינו את המשתמשים, המדינות מהם הגיעו ועוד. המידע הנאסף הוא סטטיסטי בלבד. הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה על פעילות האתר.

בנוסף, אנו משתמשים בשירותי הסטטיסטיקה של Google Analytics. לפי קובץ העזרה באתר גוגל, שירותים אלה משתמשים בעוגיה ובקוד ג’אווה סקריפט כדי לאסוף מידע על הביקורים באתר. השירות מתחקה באופן אנונימי כיצד המבקרים באתר מתקשרים איתו, כולל מהיכן הגיעו ומה הם עשו באתר.

אבטחת מידע

במחשב המאחסן את האתר ובקוד-המחשב של האתר עצמו מיושמים עקרונות ומערכות לאבטחת מידע. בעוד שאלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אנחנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שבו.

שינויים במדיניות הפרטיות

לבסוף, אנחנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בלא הודעה מוקדמת; אבל בכל עת, מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר תתפרסם בו בגלוי.

פרטי התקשרות

כתובת: מדינת היהודים 60, הרצליה פיתוח.

עקוב אחרינו

אנחנו בפייסבוק